Ogólne Warunki Sprzedaży

VEGA FRESH

RADOSŁAW PIOTROWSKI

Orszewice 39 , 99-122 Góra Świętej Małgorzaty

NIP: 775-202-85-42, Regon : 473189436

Reprezentowanego przez: RADOSŁAW PIOTROWSKI


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Ogólne warunki sprzedaży (OWS), określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez VEGA FRESH RADOSŁAW PIOTROWSKI Orszewice 39 99-122 Góra Świętej Małgorzaty, zwany dalej Sprzedawcą a Kupującym .
 2. OWS odnoszą się do wszystkich umów i form sprzedaży, chyba, że strony wyraźnie postanowiły inaczej, np. przez zawarcie osobnej umowy w formie pisemnej.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie Faktury lub pisemnego zamówienia, złożonego VEGA FRESH RADOSŁAW PIOTROWSKI Orszewice 39 99-122 Góra Świętej Małgorzaty przez Kupującego. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z VEGA FRESH RADOSŁAW PIOTROWSKI Orszewice 39 99-122 Góra Świętej Małgorzaty przyjęcie przezeń Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
 4. Obowiązek zapoznania się z OWS leży po stronie Kupującego ,nie zaznajomienie się z OWS przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku przestrzegania zawartych w nim ustaleń .

Ich treść jest dostępna w siedzibie VEGA FRESH RADOSŁAW PIOTROWSKI Orszewice 39 99-122 Góra Świętej Małgorzaty oraz na stronie internetowej www.vegafresh.pl

§ 2 Informacje o towarach

 1. Wszystkie przedstawione przez Sprzedającego oferty nie są zobowiązujące. Wszelkie wcześniejsze oferty zostają zastąpione nowymi w każdej nowej transakcji.
 2. Ceny oferowane w cenniku Sprzedającego rozumie się jako "loko magazyn Sprzedającego" w polskich złotówkach, o ile nie uzgodniono inaczej. Żadna z podanych cen nie uwzględnia podatków od sprzedaży.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowej korekty cen.
 4. Wszelkie potwierdzenia zamówienia lub faktury pro-forma wysłane przez Sprzedającego do nabywcy są traktowane jako umowy sprzedaży.

§ 3 Oferta i zamówienie towaru

 1. Podstawą sprzedaży płodów rolnych przez Sprzedawcę jest zamówienie Kupującego, złożone pisemnie za pośrednictwem poczty, poprzez pocztę elektroniczną
  1. biuro@vegafresh.pl
  2. lub poprzez wysłanie zamówienia na numer: +48 503 442 236

Zamówienia winny być ostemplowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Zamówienie może również wręczyć do rąk przedstawiciela handlowego Sprzedającego.

 1. Zamówienie winno zawierać:
  1. rodzaj zamawianych towarów
  2. ilość zamawianych towarów
  3. uzgodnione ceny jednostkowe i warunki płatności
  4. termin odbioru zamówionych towarów
  5. Wszelkie, oprócz w/w dodatkowe warunki zamówienia nie będą wiązały Sprzedawcę i traktowane będą przez strony jako nie zastrzeżone
 1. Złożenie zamówienia bez istotnych, pełnych informacji i skutkujące dostawą towaru niezgodnego z indywidualnymi potrzebami Zamawiającego(Kupującego), nie stanowi podstawy do odmowy przyjęcia towaru i złożenia reklamacji.
 2. Koszty dostawy oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie przy przyjęciu zamówienia. Brak takich ustaleń oznacza, że odbiór towaru następuje w magazynie Sprzedawcy
 3. Sprzedawca ma prawo pobrać od Kupującego zaliczkę, jej wysokość ustala się indywidualnie. Pobrana zaliczka zostanie rozliczona przy odbiorze ostatniej partii towaru.
 4. Udzielenie przez Sprzedawcę rabatu wymaga pisemnego potwierdzenia.
 5. Anulowanie złożonego zamówienia przez Kupującego wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy.
 6. W imieniu Sprzedawcy osobą upoważnionymi do prowadzenia uzgodnień i potwierdzania zamówień jest : RADOSŁAW PIOTROWSKI

§ 4 Odbiór i dostawa towaru

 1. Gdy odbiór towaru następuje w magazynie Sprzedawcy, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru z magazynu.
 2. Gdy towar dostarcza Kupującemu Sprzedawca, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie dokonania rozładunku i ewentualnych usług dodatkowych.
 3. Kupujący lub osoba przez niego wyznaczona jest obowiązany do uczestnictwa przy załadunku Towarów o ile będą one wysłane poza terytorium RP, uczestnicząc przy załadunku ma obowiązek na bieżąco sprawdzać jakość zamawianego towaru i w razie potrzeby przerwać załadunek lub zrezygnować z zamówienia .
 4. Brak uczestnictwa w załadunku przez Kupującego lub osoby przez niego wyznaczonej zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności reklamacyjnej za zamówienie
 5. Sprzedawca dostarczając towar pod wskazany przez Zamawiającego adres dostawy, ma prawo uznać, że odbiór towaru dokonany został przez upoważnionego przedstawiciela Kupującego.
 6. Kupujący zobowiązany jest skontrolować dostarczony towar pod względem ilości, jakości oraz zgodności ze złożonym zamówieniem, w momencie jego realizacji i podpisać dokument potwierdzenia dostawy.
 7. W przypadku zastrzeżeń, braków czy uwag, Kupujący zobowiązany jest je wskazać i dokonać właściwych adnotacji na druku potwierdzenia dostawy.
 8. Podpisanie przez Kupującego, druku potwierdzenia dostawy bez zgłoszenia zastrzeżeń, braków czy uwag, oznacza prawidłowe dostarczenie towaru.
 9. Jeśli dokonanie opisanej wyżej kontroli w momencie dostawy jest niemożliwe, osoba odbierająca towar jest zobowiązana sprawdzić przynajmniej jego ilość i brak widocznych z zewnątrz uszkodzeń. Prawidłową kontrolę Kupujący zobowiązany jest przeprowadzić natychmiast kiedy stanie się to możliwe, najpóźniej z chwilą rozpakowania towaru i przed jego dalszą sprzedażą nie później niż jeden dzień (24 godziny ) od daty dostawy . Ewentualne zastrzeżenia powinny być zgłoszone Sprzedającemu bezzwłocznie.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację zamówienia, jeżeli opóźnienie nie wynika z jego wyłącznej winy. W przypadku towarów na indywidualne zamówienie, Kupujący może odstąpić od umowy, gdy zwłoka w jej realizacji przekroczy 3 dni roboczych.
 11. W przypadku zwłoki trwającej ponad 2 dni w odbiorze zamówionych płodów rolnych, Sprzedawca uprawniony jest do obciążenia Kupującego kosztami w wysokości 15 % wartości nieodebranego zamówienia
 12. W przypadku przekraczającej jeden dzień (24 godziny ) zwłoki w odbiorze zamówionych płodów rolnych łatwo psujących się których termin przechowywania jest bardzo krótki , zgromadzonych na indywidualne zamówienie Kupującego , Sprzedawca zastrzega sobie prawo wystawienia faktury i żądania zapłaty, tak jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.
 13. Płody rolne wydawane będą według wagi rzeczywistej lub sztuk. Realizacja zamówienia dopuszcza odchylenia ilościowe na plus lub minus 5 % zamówionego asortymentu płodów rolnych . W ramach tej tolerancji zamówienie uważa się za zrealizowane

§ 5 Warunki płatności

 1. Cena, jak też termin zapłaty jest każdorazowo wskazany w umowie, bądź fakturze. Zapłata płatna jest przelewem na wskazany tam rachunek, lub gotówką do rąk upoważnionego pracownika Sprzedawcy, bądź w kasie Sprzedawcy.
 2. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu należnej kwoty na konto Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny w przypadku, gdy Kupujący dokonał zmiany warunków zamówienia po przyjęciu zamówienia do realizacji (np. zmiany terminu, miejsca odbioru, ilości i asortymentu zamawianego towaru).
 4. Kupujący nie może bez pisemnej zgody Sprzedającego stosować zatrzymania i jakichkolwiek potrąceń zapłaty i dokonywać kompensat .
 5. W przypadku zwłoki w zapłacie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji dalszych zamówień do czasu zapłaty przez Kupującego zaległych należności , bądź uzależnieni realizację dalszego zamówienia od złożenia przedpłaty, bądź dodatkowego zabezpieczenia zapłaty.
 6. W przypadku uiszczenia, po terminie wskazanym na fakturze, zapłaty należności wynikającej z umowy Sprzedający ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od dnia wymagalności należności .
 7. W przypadku zalegania z płatnościami za otrzymany towar powyżej 14 dni od daty płatności wynikającej z wystawionej faktury, Sprzedający przekaże sprawę do prowadzenia do Biura Prawnego „LEX-TEMIDA” świadczącego usługi windykacyjne na jego rzecz i z tego tytułu obciąży Kupującego kosztami prowadzonej windykacji w wysokości 20% kwoty zadłużenia obejmującego należność główną, odsetki i inne ewentualne koszty związane z odzyskaniem należności. Koszty prowadzonej windykacji zostaną pobrane przez Sprzedającego z każdorazowej wpłaty dokonywanej przez Kupującego, a w razie braku takich wpłat powiększą one zadłużenie, o które Sprzedający wystąpi na drogę postępowania sądowego.
 8. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej fakturyVEGA FRESH RADOSŁAW PIOTROWSKI ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, kosztów prowadzonej windykacji a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie VEGA FRESH RADOSŁAW PIOTROWSKI zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 9. Kupującemu nie służy wobec VEGA FRESH RADOSŁAW PIOTROWSKI prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
 10. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, VEGA FRESH RADOSŁAW PIOTROWSKI ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły. Ponadto w takiej sytuacji Kupujący traci prawo do wszystkich udzielanych mu rabatów, zniżek, bonusów.
 11. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

§ 6 Składanie i załatwianie reklamacji

 1. W celu zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń co do jakości dostarczanych towarów należy przesłać pisemną informację listem poleconym na adres VEGA FRESH RADOSŁAW PIOTROWSKI Orszewice 39 99-122 Góra Świętej Małgorzaty i kopię zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierającąopis tych zastrzeżeń ze wskazaniem dokumentacji sprzedaży wraz z dokumentacją transportu oraz wykazem temperatury przewożenia , czasu transportu i temperatury przechowywania .
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia reklamacji do zamówienia jest konieczność zapłaty w całości należności określonej w zamówieniu .
 3. W przypadku sprzedaży "loko magazyn Sprzedającego", zakupu płodów rolnych, ilość i jakość dostawy określona jest na podstawie dokumentu W-Z lub P-Z i świadectwa jakości posiadanych przez Sprzedającego. Kupujący może zgłosić zastrzeżenia w czasie załadunku niezwłocznie zawiadamiając Sprzedającego i wstrzymując załadunek. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób rozstrzygnięcia sporu, zaś ewentualne koszty poniesione pokryje przegrywający spór. Po podpisaniu W-Z lub PZ przez Kupującego wygasają jego prawa do reklamacji ilościowej, jakościowej , jak i co do asortymentu
 4. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
  1. dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru;
  2. dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu rozładunku towaru.
 5. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.
 6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, VEGA FRESH RADOSŁAW PIOTROWSKI może według swego uznania wymienić towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego towaru lub przyznać stosowne odszkodowanie. VEGA FRESH RADOSŁAW PIOTROWSKI i Kupujący mogą też uzgodnić inny sposób załatwienia reklamacji. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat.
 7. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 8. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
 9. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez VEGA FRESH RADOSŁAW PIOTROWSKI jest sporządzenie i przesłanie do VEGA FRESH RADOSŁAW PIOTROWSKI protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego, pod warunkiem, że reklamowany towar znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. VEGA FRESH RADOSŁAW PIOTROWSKI nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
 11. VEGA FRESH RADOSŁAW PIOTROWSKI nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym transportem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz osób trzecich. W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu w sytuacjach gdy:
  1. Kupujący lub osoba trzecia transportowali towar niezgodnie z zaleceniami dotyczącymi temperatury przewozu ,temperatury przechowywania , sposobu składowania i rozładunku
 12. VEGA FRESH RADOSŁAW PIOTROWSKI ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
 13. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.
 14. W sprawach dotyczących odpowiedzialności VEGA FRESH RADOSŁAW PIOTROWSKI za wady sprzedanego towaru, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
 15. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona:
  1. Kupujący lub osoba trzecia transportowali towar niezgodnie z zaleceniami dotyczącymi temperatury przewozu ,temperatury przechowywania , sposobu składowania i rozładunku
 16. VEGA FRESH RADOSŁAW PIOTROWSKI ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych należności
 17. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń
 18. W sprawach dotyczących odpowiedzialności VEGA FRESH RADOSŁAW PIOTROWSKI za wady sprzedanego towaru, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu
 19. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona:
  1. jeżeli reklamowane towary przerobiono, źle transportowano , źle przechowywano lub dokonano nieprawidłowego rozładunku
  2. w stosunku do Towarów o ile będą one wysłane poza terytorium RP, chyba że cel użycia produktu oraz kraj przeznaczenia zostaną uprzednio na piśmie przedstawione Sprzedającemu i zdatność towaru do tego celu zostanie pisemnie potwierdzona przez Kupującego lub osobę przez niego wyznaczoną
  3. jeżeli dotyczy towarów sprzedawanych w ramach wyprzedaży

§ 7 Zakres odpowiedzialności

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy związana z przyjęciem zamówienia i jego realizacją ogranicza się tylko do wysokości wartości zamówienia, nie obejmuj szkód dotyczących spodziewanych korzyści, czy utraconego zysku. Nie obejmuje kosztów transportu , opłat celnych oraz innych wydatków poza określonymi w wartości zamówienia.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za przydatność dostarczonego zgodnie z zamówieniem towaru do pożądanego przez Kupującego celu.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zamówienia jeśli było to skutkiem zadziałania tzw. siły wyższej . Siła wyższa jest rozumiana jako sytuacje znajdujące się poza kontrolą Sprzedawcy, które hamują lub uniemożliwiają wykonanie umowy, takie jak: strajk, wypadki losowe, nieprzewidywalne przestoje u Sprzedającego i/lub innych stron trzecich, od których zależy działalność Sprzedawcy oraz ogólne problemy z transportem a w szczególności zakłóceń w komunikacji, warunków atmosferycznych ,wypadku, bądź zmiany obowiązujących przepisów prawa.
 2. Sprzedawca nie dopuszcza cesji praw wynikających z zawartej umowy lub złożonego zamówienia, na rzecz osób trzecich bez jego pisemnej zgody.
 3. Strony umowy są zobowiązane do każdorazowego informowania drugiej strony umowy o zmianie adresu. W przypadku braku takiego zawiadomienia korespondencja nadana na adres wskazany na umowie uważana jest za dostarczoną .
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami sprzedaży mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo Sprzedającemu.
 6. Postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS), określające zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez VEGA FRESH RADOSŁAW PIOTROWSKI Orszewice 39 99-122 Góra Świętej Małgorzaty , wchodzą w życie z dniem 14.06.2016 r i obowiązują do odwołania .

ZAWSZE ŚWIEŻE PRODUKTY